Информираме Ви, че Нов български университет е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. НБУ поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.