Преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността“ от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари“. Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC), връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг. Изследователските и научните интереси на д-р Темелкова са насочени в областта на публичните и маркетинговите комуникации. Занимава се с теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите изследвания в редица списания и професионални и академични издания, автор на три учебника. Гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academy.

Книги от автора: