Преподавател в Нов български университет в департамент „Икономика“. Научната си кариера започва през 2003 г. като докторант в научно направление 3.7 „Администрация и управление “ в Стопански факултет при Технически университет – София. През 2013 г. защитава дисертация на тема: „Повишаване на конкурентоспособността на индустриалното предприятие чрез маркетингови иновации“. Научните ѝ интереси са в областта на управление на маркетинга, управление на маркетинговата конкурентоспособност, маркетинг на бързооборотни стоки и влиянието на опаковката върху потребителския избор. Преподава по следните дисциплини: Управление на маркетинга, Маркетинг на услугите, Маркетингова среда, Управление на иновациите (в съвместните програми на НБУ със CITY College, University of York Europe Campus). Д-р Росица Накова е специализирала в редица държави като Австрия, Германия, Англия. Тя е член на Българската асоциация по маркетинг.

Книги от автора: