Доктор по комуникационна и компютърна техника и доцент в департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет. Ръководител и член на експертни групи на НАОА за акредитация на професионални направления и институционални акредитации в област „Технически науки“. Автор е на повече от 90 научни публикации, както и участник в множество значими национални и международни проекти, конференции и симпозиуми. Главен редактор на годишника на департамент „Телекомуникации“ на НБУ, индексиран в Central and Eastern European Online Library (CEOOL). Към настоящия момент заема административната длъжност „Директор на програмен съвет“ на департамента.

Книги от автора: