Д-р Мария Иванова е главен асистент в департамент „Администрация и управление“ на НБУ. През 1985 г. завършва магистърска степен по икономика във ВИНС – Варна, а през 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Висшето образование в България и европейското образователно пространство – институционални и финансови аспекти“ в Института за икономически изследвания на БАН, секция Макроикономика. След успешно защитена професионална диплома по мениджмънт на Open University BS, Milton Keynes, UK през 2001 г. започва преподавателска дейност в програмите на OUBS и по-късно на ILM (UK) в НБУ. Член е на изпитните комисии на OUBS и верификатор към ILM. В периода 2006–2010 г. специализира в Coaching Academy (London, UK) и в Business Mentoring Academy (Oxford, UK). Научноизследователските ѝ интереси и публикации са в областта на управлението на промяната и развитието на организациите, управлението на човешките ресурси, управлението на различията и политиките на равните възможности.

Книги от автора: