Доц. Ася Русева е преподавател в катедра „Геометрия“ на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитава научните степени доктор (2005) и доктор на науките (2020) с трудове по приложението на крайните геометрии в теорията на кодирането. Научните ѝ интереси са в областта на основите на геометрията, крайните геометрии, комбинаториката и теорията на кодирането. Автор е на над 50 научни публикации в престижни международни списания и сборници.

Книги от автора: